Topsport Talentschool

Topsport Talentschool Faciliteiten

Om leerlingen de gelegenheid te geven studie en sport zo goed mogelijk te combineren, hebben we op Trevianum de volgende mogelijkheden:

1. sportcoaches,
2. lesroosteraanpassingen,
3. parallelroosterprogramma,
4. bijles / inhalen achterstand,
5. talentenprogramma,
6. sportverdiepingsprogramma,
7. maatwerk.

1. SPORTCOACHES

Sportcoaches zijn een belangrijke spil in de begeleiding van sportende leerlingen:
1. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het snel oplossen van praktische problemen.
2. Zij zorgen voor het oplossen van de roosterproblemen.
3. Zij zijn de contactpersoon voor proefwerkomzettingen en verlofaanvragen.

2. LESROOSTERAANPASSINGEN

Topsportleerlingen krijgen de gelegenheid overdag te trainen als er lessen zijn. Belangrijk is daarbij natuurlijk dat zij gemiste lessen kunnen inhalen. Daarvoor zijn lesroosteraanpassingen vereist. Lesroosteraanpassingen worden in Magister zichtbaar gemaakt door de aanduiding
‘TTS’.
Leerlingen onderhouden contact met hun sportcoach om de roosters up-to-date te houden.

3. PARALLELROOSTERPROGRAMMA

Het up-to-date maken van het rooster van jonge topsporters vindt plaats met behulp van een door de roostermakers speciaal ontwikkeld parallelroosterprogramma.

4. BIJLES / INHALEN ACHTERSTAND

Trevianum beschikt over een netwerk van tutoren en vakdocenten om zo snel mogelijk kleine hiaten in studie weg te werken. Voor TTS-leerlingen zijn deze vaak gratis ter beschikking en kunnen worden toegekend na goed overleg met mentor en vakdocent. Vakdocenten kunnen in het studiecentrum op afspraak worden geconsulteerd.

5. TALENTENPROGRAMMA

Voor topsporters is tijd heel belangrijk. Tijd betekent ruimte om te sporten of te studeren.
In de onderbouw hebben we ruimte in de roosters voor studie of extra lesmomenten mogelijk gemaakt door middel van het speciaal voor TTS opgezette Talentenprogramma. Leerlingen
die vakken als levensbeschouwing, tekenen, techniek, handvaardigheid en/of muziek niet tijdens de reguliere lesmomenten (kunnen) volgen, stromen in in het Talentenprogramma. Voor elk vak wordt gedurende een zestal woensdagmiddagen voor deze leerlingen een speciaal
aangepast (compact-)programma aangeboden. Het resultaat is winst voor de leerling!

6. HET SPORTVERDIEPINGSPROGRAMMA

Het sportverdiepingsprogramma is bedoeld voor leerlingen die trainen onder schooltijd en niet in het bezit zijn van een talentstatus.
Gemiste onderwijstijd kunnen deze leerlingen compenseren in een van de studiecentra van Trevianum. Trevianum heeft een drietal studiecentra, waar deskundige begeleiding aanwezig
is. De studiecentra zijn elke dag geopend tot 16.30 uur.
In die studiecentra zitten vakdocenten De aanwezigheid van vakdocenten op vooral naschoolse uren maakt het voor TTS-deelnemers mogelijk om gemiste onderwijstijd te compenseren en snel hulp in te roepen voor gemiste kennis.

7. MAATWERK

We houden het natuurlijk ook graag simpel en praktisch. Soms zijn leerlingen geholpen met een kleinigheidje. Middels ingelaste studiemomenten en lesomzettingen compenseren we te veel gemiste onderwijstijd.

We communiceren dat wel graag goed binnen onze school. Een geregistreerde afspraak geeft ook veel duidelijkheid voor de docenten.